Åland Kûn-tó

(Tùi Åland-tó choán--lâi)

Åland Kûn-tó (IPA: ['oːland], Hun-lân-gí: Ahvenanmaa), tiàm-tī Pe̍h-hái ê kûn-tó, chú-iàu gí-giân kóng Sūi-tián-gí, chèng-tī sion̄g sī Hun-lân siāng sè ê séng, hêng-chèng siōng ū chū-chú, chèng-tī tiong-li̍p ê tē-ūi, hoat-lu̍t kui-tēng chū-bîn bián chò Hun-lân ê peng.

Åland Kûn-tó
Landskapet Åland
Ahvenanmaan maakunta
Åland Kûn-tó kî-á
kî-á
Åland Kûn-tó bûn-chiong
bûn-chiong
Åland Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Mariehamn

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Åland