Ìn-nî rupiah (Ìn-nî-gí: Rupiah Indonesia) sī Ìn-nî ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī Rp ia̍h IDR.

Ìn-nî rupiah
Rupiah

Ìn-nî rupiah ê gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé IDR
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 sen (bô-tī-leh ēng)
Kì-hō Rp
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000
 hán-tit ēng Rp1,000, Rp75,000 (commemorative)
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng Rp500, Rp1,000
 hán-tit ēng Rp100, Rp200
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Ìn-nî
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Tang Timor[1]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ìn-nî Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bi.go.id
Ìn-soat-chiá Perum Peruri
 Bāng-chām www.peruri.co.id
Chō-pè-kio̍k Perum Peruri
 Bāng-chām www.peruri.co.id
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.87% (2021-12)
 Chu-liāu [2]
 Hong-hoat CPI

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê IDR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái