Ñ (N hù-ka [en] pho-lōng-hû [en]; siáu-siá [en]: ñ; ing-gí: N/n with tilde; siâ-thé [en]: Ñ, ñ) sī iû pho-lōng-hû [en] hù-ka latin jī-bó /n/ sóo tsoo-sîng ê.[2]

Ñ (N hù-ka [en] pho-lōng-hû [en])
Ñ ñ
Latin Ñ.png
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Latin jī-bó
Luī-hîng Jī-bó
Gí-gên khí-guân Breton-gí
Rohingya-gí [en]
Ē-mn̂g-ōe (Lô siông-puê [en] sin-sik)[1]
Gí-im sú-iōng /ñ/ (◌̃)
/ŋ/ (ng)
/ɲ/
Unicode bé-uī U+00D1, U+00F1
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ñ ñ
Kî-thañ

Im-ti̍kSiu-kái

Ñ/ñ ê Im-ti̍k [en] thong-siông sī-teh piáu-sī ngē-kok phīñ-im /ɲ/, ia̍h-sī nńg-kok phīñ-im /ŋ/ (ng). Mā ē-tàng piáu-sī tsò phīñ-huà guân-im /ñ/ (◌̃).

Sú-iōng gí-giânSiu-kái

Ē-mn̂g-uēSiu-kái

Gí-giân ha̍k-ka Lô Siông-puê [en] teh "Ē-mn̂g im-hē (Amoy Phonology)" ê tsheh lāi-té ū thê-tshut kuan-î ē-mn̂g-uē ē-tàng iong /ñ/ (◌̃) ê jī-bó lâi thè-tāi guân-iú phīnn-huà guân-im /ⁿ/ ê jī-bó. Tsit-khuán kái-liông ê phing-im-huat kiò-tsò "Lô Siông-puê Sin-sik".[1]

Sī-lē: /tiān-iá/ ⇒ /tiān-iáñ/ (movie)

Unicode pen-béSiu-kái

Ñ/ñ (N/n hù-ka [en] pho-lōng-hû [en]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (Latin jī-bó), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ñ ñ
Unicode bîng-tshing LATIN TĀI-SIÁ JĪ-BÓ Ñ LATIN SIÁU-SIÁ JĪ-BÓ Ñ
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 209 U+00D1 241 U+00F1
UTF-8 195 145 C3 91 195 177 C3 B1
Jī-hû ti̍k ín-iōng Ñ Ñ ñ ñ

Jī-hû pen-béSiu-kái

Ñ/ñ (N/n hù-ka pho-lōng-hû [en]) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (Latin jī-bó) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bó Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ñ ÑU+00D1 U+00D1 Latin tāi-siá jī-bó Ñ
Sió-siá ñ ñU+00F1 U+00F1 Latin siáu-siá jī-bó ñ

Tsù-káiSiu-kái

  1. 1.0 1.1 羅常培(Lô Siông-puê), 周辨明(Tsiu Piān-bîng),"廈門音系及其音韻聲調之構造與性質 (Ē-mn̂g im-hē ki̍p im-ūn siann-tiāu tsi kòo-tsō hām sìng-tsit)",祥生出版社,臺北市,1975年3月。內版台業字:第2164號. (Hàn-gí)
  2. Repfer to Real Academia Española virgulilla-Definición-Diccionario de la lengua española(RAE - Sepangâ hông-ka ha̍k-īñ [en]). (Se-pan-gâ-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ñ

  • Ñ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)
  • ñ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)