Ông Éng-khèng (王永慶), 1917 nî 1 goe̍h 18 ji̍t – 2008 nî 10 goe̍h 15 ji̍t, chhut-sì tī Tâi-ôan Sin-tiàm, chó·-che̍k Hok-kiàn An-khoe-kōan, Tâi-ôan Tâi-sok chi̍p-thôan ê táng-sū-tiúⁿ.

I tī 2008 nî 10 go̍eh 15 ūi Bí-kok New Jersey kòe-sin.

Ông Éng-khèng ê Keng-le̍k siu-kái

Ông Éng-khèng chêng 15 hòe to̍h chhut-gōa-kháu chò-kang, 16 hòe to̍h ē-hiáng ka-kī khui bí-tiàm chò thâu-ke. In-ūi i chò tāi-chì chin kut-la̍t, chin phah-piàⁿ, hō͘ i kha-pō͘ lú kiâⁿ lú pō͘-chāi, chin kín to̍h tiàm seng-lí-kài kah lâng ū pí-phēng. 1954 nî, Ông--sian ka-kī chông-chîⁿ chhòng-li̍p Tâi-sok Kong-si.

Kàu-taⁿ, 50 kúi-nî kòe--khì ah, Tâi-sok chi̍p-thôan mā chiâⁿ-chòe chôan Tâi-ôan siāng tōa ê bîn-êng khì-gia̍p chi̍p-thôan, hā-sio̍k kong-si pau-koah Tâi-ôan Sok-ka Kong-si chāi-lāi lóng-chóng 9-keng kong-si, ôan-kang 7-bān-gōa lâng, chóng chu-sán 1.5-bān ek Sin-tâi-phiò.

Tâi-sok chi̍p-thôan siu-kái

Tâi-sok chi̍p-thôan keng-êng hōan-ûi chin-chiàⁿ khoah, pau-koah liān-iû, se̍k-hòa(石化) gôan-liāu, sok-liāu ka-kang, pòan-tō-thé, khì-chhia, hoat-tiān, kàu-io̍k, i-liâu téng-téng. Te̍k-pia̍t tī se̍k-hòa léng-he̍k, in kiàn-li̍p liáu ùi gôan-iû chìn-kháu, ūn-su, thê-liān, hun-kái, ka-kang chè-chō kàu-kah sêng-phín-iû siau-siû chit-khóan ôan-chéng ê sán-gia̍p-liān, ē-sái-kóng, chôan Tâi-ôan chhut bô tē-jī ke chit-khóan ê khì-gia̍p chi̍p-thôan.

Ông Éng-khèng tī Tiong-kok hoat-tián siu-kái

Ông Éng-khèng chin gâu chiáng-ak si-ki, i ê su-gia̍p m̄-nā tī Tâi-ôan chhèng-kah lia̍h-bōe-tiâu, tiàm Tiong-kok Tāi-lio̍k mā kāng-khóan khóai-sok leh hoat-tián. 20 sè-kí 90 nî-tāi liáu-āu, Ông Éng-khèng tiàm Tiong-kok kok só·-chāi kiàn-li̍p 30-gōa-ke chú-iàu ka-kang se̍k-hòa gôan-liāu ê khì-gia̍p kah tōa-hêng hoat-tiān-chhiúⁿ (chhiáng). Che i gōa, taⁿ koh put-tōan teh tâu-chu sin--ê se̍k-hòa, khì-chhia, kǹg-thih, bu̍t-liû, i-liâu téng tiōng-iàu ê sán-gia̍p.

Ông--sī ka-cho̍k siu-kái

Ông--sī chit kháu-chàu jîn-teng chiâⁿ ōng, tī Tâi-ôan kah hái-gōa lóng-chóng ū chiâⁿ-pah ê kiáⁿ-sun. Ông Éng-khèng, Ông Éng-chāi in nn̄g-ê hiaⁿ-tī-á sī ka-cho̍k lāi ê nn̄g-ê lâu-tōa.

Ông Éng-khèng chit sì-lâng chêng-āu chhōa kòe 3-ê thài-thài, tōa-bó· Koeh Go̍at-lân bô seⁿ, jī-thài-thài Liāu Kiau thn̂g 2 lâm 3 lú, to̍h-sī Ông Bûn-iông, Ông Bûn-siông, Ông Kùi-hûn, Ông Soat-lêng kah Ông soat-hông. Tē-3 thài-thài Lí Pó-chu seⁿ 4-ê cha-bó·-kiáⁿ, to̍h sī Ông Sūi-hôa, Ông Sūi-jû, Ông Sūi-hūi kah Ông Sūi-iông.

Ông Éng-khèng in sió-tī Ông Éng-chāi ôan-á chhōa 2 pâng chhe-sek, lóng-chóng thn̂g 3-ê cha-po·-teng kah 5-ê cha-bó·-kiáⁿ.