Ông Kéng-hông

Ông Kéng-hông (王景弘), koh kiò Ông Kùi-thong (王貴通), Hok-kiàn Lêng-nâ chhut-sin, sī chi̍t ūi Bêng-tiâu ê thài-kàm, bat chò kòe Lâm-kiaⁿ siú-pī, iā bat chē pái chham Tēⁿ Hô niá chûn-tūi hā se-iûⁿ.