Ŋ, ŋ (eng ia̍h-sī engma;tuā-siá [en]: Ŋ, sió-siá [en]: ŋ) sī khok-tén ê la-ting gí-bó tsi-it, tsú-iàu tī tsi̍t-kuá gí-giân ê su-bīn-gí hîng-sik kah kok-tsè im-piau lāi-té iōng-lâi tāi-piáu nńg-kok phīñ-im (ng); pí-lû: Ing-gí ⟨sing⟩ it-sû tiong ê ⟨ng⟩. Tī Bí-kok ê Washo-gí (Washo language) lāi-té, sió-siá ê gí-bó (letter case) ⟨ŋ⟩ tāi-piáu tén-hîng (archetype) ê ⟨ŋim, tuā-siá ê gí-bó (letter case) ⟨Ŋ⟩ tāi-piáu bô-siañ (voicelessness) ê ŋ̊ (voiceless velar nasal) im. Tsit-ê iok-tīng sī uì Bí-kok gí-im hû-hō (Americanist phonetic notation) lâi-e̊.[1][2][3][4]

Ŋ
Ŋ ŋ
Writing cursive forms of Ŋ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Latin-gī
Luī-hîng Jī-bó-hē kah Piáu-gí bûn-gī
Gí-gên khí-guân Latin-gí
Gí-im sú-iōng [ŋ]
[ŋ̊]
/ˈɛŋ/
Unicode bé-uī U+014A, U+014B
Li̍k-sú
Huat-tén
Sî-kan tuāñ-lo̍h 1619 nî kàu bo̍k-tsiân
Iân-sin ê gí-bó
Tsí-muē gí-bó Ꞑ ꞑ
Tíng-ti̍t ê gí-sòo ng
Kî-thañ
Kî-thañ tiāñ-tiāñ iōng ê jī-bó n(x), ng
Ŋ ê tuā-siá ū nn̄g-tsióng siá-hua

Tsù-káiSiu-kái

 1. "The Unifon Alphabet" (html). Unifon.org (ēng Eng-gí). 2017-10-21 khòaⁿ--ê. 
 2. Simon Ager. "Unifon alphabet" (htm). Omniglot (ēng Eng-gí). 2017-10-26 khòaⁿ--ê. 
 3. "Revised proposal to encode Unifon characters in the UCS" (PDF) (ēng Eng-gí). 2014-02-24. 2017-09-26 khòaⁿ--ê. 
 4. Michael Everson (2012-04-29). "Proposal to encode "Unifon" and other characters in the UCS" (PDF) (ēng Eng-gí). 2017-11-25 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

 • European Computer Manufacturers Association, Standard ECMA-94, 8-bit single-byte coded graphic character sets – Latin alphabets No. 1 to No. 4, 1996, 2e éd. (1re éd. 1986) (lire en ligne [archive])
 • Alexander Gill, Logonomia Anglica, 1619, p. 12
 • ISO/IEC 8859-4:1998 – 8-bit single-byte coded graphic character sets, Part 4: Latin alphabet No. 4 (ébauche), 1998 (lire en ligne [archive])
 • T.61 : Character repertoire and coded character sets for the international teletex service (lire en ligne [archive])
 • John Maidment, « Eng » [archive], sur John Maidment’s Blog, 29 juin 2011
 • John Maidment, « Cedilla 2.1 » [archive]
 • Lorna A. Priest, Request to document glyph variants (no L2/08-034R), 18 avril 2008 (lire en ligne [archive])

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

Latin jī-bó Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj | Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Qq | Rr | Ss | Tt | Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz
Ū kì-hō--ê Àà | Áá | Ââ | Ää | Ãã | Āā | Ąą | Ăă | Ǎǎ | Çç | Ĉĉ | Čč | Ćć | Ꞓꞓ | Đđ | Ďď | Èè | Éé | Êê | Ëë | Ęę | Ēē | Ĕĕ | Ėė | Ěě | Ɛɛ | Ĝĝ | Ğğ | Ġġ | Ģģ | Ǧǧ | Ĥĥ | Ħħ | Ìì | Íí | Îî | Ïï | Įį | İı | Ĩĩ | Īī | Ĭĭ | İi | Ɨ̇ɨ | Ĵĵ | Ķķ | Ǩǩ | k | Ĺĺ | Ļļ | Ľľ | Ŀŀ | Łł | Ńń | Ņņ | Ňň | Ññ | Ŋŋ | Òò | Óó | Ôô | Öö | Õõ | Őő | Ǫǫ | Ōō | Ŏŏ | Ơơ | O̤o̤ | Ᵽᵽ | Ŕŕ | Ŗŗ | Řř | Śś | Ŝŝ | Şş | Șș | Šš | Ťť | Ŧŧ | Ţţ | Țț | Ùù | Úú | Ûû | Üü | Ũũ | Ūū | Ŭŭ | Ṷ ṷ | Ųų | Ůů | Űű | Ưư | Ṳṳ | U̓u̓ | Ŵŵ | Ýý | Ŷŷ | Ÿÿ | Źź | Žž | Żż | Z̭z̭| Z̦z̦ | Ƶƶ
Khok-chhiong jī-bó Ȁȁ | Ȃȃ | Ææ | Ǽǽ | Ǣǣ | Åå | Ċċ | Ðð | DZdz | Dždž | Ȅȅ | Ȇȇ | Əə | Ƒƒ | Ǥǥ | Ǧǧ | Ƣƣ | Ƕƕ | IJij | Ǐǐ | Ȉȉ | Ȋȋ | Ǩǩ | ĸ | Ljlj | LLll | ĿLŀl | Njnj | Ŋŋ | Œœ | Øø | Ǿǿ | Ǒǒ | Ȍȍ | Ȏȏ | Ɔɔ | Ȣȣ | | Ȑȑ | Ȓȓ | ſ | ß | Ʃʃ | Ǔǔ | Ȕȕ | Ȗȗ | Ƿƿ | Ȝȝ | Ȥȥ | Ⱬ ⱬ | Ʒʒ | Ǯǯ | Þþ