Ӡ (sió-siá ʒ; siâ-thé: Ӡ ӡ; to̍k Ezh /ˈɛʒ/ (thiaⁿ )), iah kiò-tsò "ū-bué ê z" (tailed z), sī tsi̍t-ê lating iân-sin jī-bió, in-uī Ӡ teh kok-tsè im-piau (IPA) tang-tiong piáu-sī "To̍k go̍k-gûn tshat-im" (voiced postalveolar fricative) hú-im jî-lâi bûn-miâ. Pí-jû, vision /ˈvɪʒən/ hām precision /prɪˈsɪʒən/ tang-tiong si ê huat-im, hi̍k-tsiá treasure /ˈtrɛʒər/ tang-tiong ⟨s⟩ ê huat-im. Līng-tshiánn tsham-ua̍t tsiânn-tsē Slav gú-giân tang-tiong sú-iōng ê jī-bió ⟨Ž⟩, Phosujī-bió jī-hîng ⟨ژ⟩, Kiril jī-bió ⟨Ж⟩ kap Esperanto ê jī-bió ⟨Ĵ⟩。

Ӡ
Ӡ ӡ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng It-puann piáu-sī "To̍k go̍k-gûn tshat-im" (voiced postalveolar fricative) /ʒ/, hi̍k-tsiá "To̍k khí-gûn sik-tshat im" /dz/.
Unicode bé-uī (U+01B7);
 (U+0292)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ӡ ӡ
Kî-thañ

Ӡ teh Laz-gú hām Skolt Sami gú ê tsi̍t-kuá-á tsìng-jī huat tang-tiong iah hông iōng-tsò jī-bió; put-tān ē-tàng tan-to̍k sú-iōng, mā ē-sái tài-iú tsi̍t-ê ik-iông hû (⟨Ǯ⟩ ⟨ǯ⟩). Teh Laz-gú tang-tiong, tsia--ê hun-pia̍t tāi-piáu "Tshing khí-gûn sik-tshat im" /ts/ (voiceless alveolar affricate) /ts/ í-ki̍p i tuì-ìng ê "Khí-gûn phùn sik-tshat im" (alveolar ejective affricate) /ts'/. Teh Skolt Sami-gú tang-tiong, in hun-pia̍t piáu-sī pōo-hūn ê "To̍k khí-gûn sik-tshat im" (voiced alveolar affricate) hām "To̍k go̍k-gûn sik-tshat im" (voiced postalveolar affricate), it-puann IPA piáu-sī tsò /dz/ hām /dʒ/. Ӡ mā tshut-hiānp teh tsi̍t-kuá-á Hui-tsiu gú-giân ê tsìng-jī huat tang-tiong; pí-jû Benin Aja-gú hām Ghana ê Dagbani-gú, kî-tiong tuā-siá piàn-thé khuànn tshin-tshiūnn huán-siā ê khí-lâi sigma ⟨Σ⟩.

Im-ti̍k

siu-kái

Ӡ/ӡ teh im-ti̍k thong-siông piáu-sī "To̍k go̍k-gûn tshat-im" (voiced postalveolar fricative) /ʒ/, hi̍k-tsiá "To̍k khí-gûn sik-tshat im" /dz/.

Khí-guân

siu-kái

Tsok-uî tsi̍t-ê gú-im hû-hō, Ӡ ⟨ezh⟩ khí-guân tsū Isaac Pitman tī 1847-nî ê ing-gú im-hîng jī-bió, tio̍h-sī z ka-siōng tsi̍t-ê kau-á. Ӡ ⟨ezh⟩ tsit-ê hû-hō khiā tī tiong sè-kí tsháu-su hîng-sik ê lating jī-bió ⟨z⟩, ián-piàn tsò oo-thé ⟨z⟩ jī-bió. M̄-ku, teh Unicode lāi-té, oo-jī ⟨z⟩ ("ū-bué ê z" (tailed z), Tik-gú geschwänztes Z) hông khuànn-tsò ⟨z⟩ ê jī-hîng piàn-thé; m̄ sī ⟨ezh⟩. Jîn-bûn tsú-gī tsiá Gian Giorgio Trissino tī 1524-nî the̍h-tshut Italia ê tsìng-jī huat kái-kik, ín-ji̍p Ӡ ⟨ezh⟩ tsok-uî [dz] im ê tuā-siá ⟨ç⟩.[1]

Teh sú-iōng "ū-bué ê z" (tailed z) hām bô-bué ê z (tail-less z) pí-kàu ê siōng-hā bûn lāi-té, ti̍k-pia̍t sī teh tiong-kóo ko-tē Tik-gú êpiau-tsún tsuán-lio̍k tang-tiong, ū-tang-sî-á ē sú-iōng Unicode ⟨ʒ⟩, giâm-keh lâi-kóng tse sī tshò-gōo ê. Unicode thê-kiong ⟨ş⟩ "z ū tài kau" (z with hook) tsok-uî tiong-kóo ko-tē Tik-gú kuan [en] tshat-im (coronal fricative) /s/ ê gú-sòo.

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ӡ/ӡ (ezh) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (lating jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ʒ ʒ
Unicode bîng-tshing LATING TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ Ӡ (EZH) LATING SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ Ӡ (EZH)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 439 U+01B7 658 U+0292
UTF-8 198 183 C6 B7 202 146 CA 92
Jī-hû tī ín-iōng Ʒ Ʒ ʒ ʒ

Jī-hû pian-bé

siu-kái

Ӡ/ӡ (ezh) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (lating jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû kiat-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ӡ ӠU+04E0 U+01B7 Lating tuā-siá jī-bió Ӡ (ezh)
Sió-siá ӡ ӡU+04E1 U+0292 Lating sió-siá jī-bió ӡ (ezh)

Tsù-kái

siu-kái
  1. Trissino, Giovan Giωrgio (1524). De le lettere nuωvamente aggiunte ne la lingua Italiana - Wikisource (ēng Í-tāi-lī-gí). 19 October 2022 khòaⁿ--ê. qui il z ha piu del c Lombardo, chε in Ӡona, Ӡoroaʃtro, Ӡephiro, meço, ε ʃimili 

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • To̍k go̍k-gûn tshat-im (voiced postalveolar fricative)
  • Siat-kuan im (coronal consonant)

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái