Thó-lūn:Hui-tôaⁿ

(Tùi 導彈 choán--lâi)

Ū chi̍t-kóa-á hoan-e̍k ê bêng-sû, Tâi-oân chit-pêng ê kóng-hoat bô kâng. Phì-lūn-kóng "chè-tō hē-thóng (制導系統)", Tâi-oân hō-chò "tō-ín hē-thóng (導引系統, guidance)", "chiàn-tàu-pō·(戰鬥部)" hō-chò "tôaⁿ-thâu (彈頭)"... chit-hong-bīn ê chha-pia̍t beh án-chóaⁿ chhú-lí khah-hó?--A-kun--a 10:59, 18 Aug 2004 (UTC)

Bô su-iàu chhú-lí, khòaⁿ ū to̍h hó ah.limkianhui 01:23, 19 Aug 2004 (UTC)

Góa sī khòaⁿ ū lah, put-kò nā-sī tùi chit-hong-bīn khah bô khài-liām ê lâng, khó-lêng ē m̄-chai Tâi-oân kap Tiong-kok 2 hong-bīn ê Hàn-e̍k ê chha-pia̍t. Só·-í góa sī siūⁿ-beh chhéng-kàu 1-ē, khòaⁿ sī m̄-sī ū phiau-chún ê siá-hoat, ē-tàng chiong bô-kâng ê bêng-sû (sio-kâng ê ì-gī) chò-hóe siá--khí-khì-bô?--A-kun--a 02:08, 19 Aug 2004 (UTC)

Lūn-chin kóng--khì-lâi, che mā-sī hō·-lâng chin òan-thàn iū-koh bû-khó-nāi-hô lah. Ē-kì--leh chìn-chêng bat tī wikiTiong-bûn-pán khòaⁿ-tio̍h 1-kóa-á koan-hē Hái-kiap lióng-hōaⁿ Tiong-bûn kài bô-kâng kong-hoat kah iōng-sû ê būn-tôe. Kî-tiong ū-lâng kóng-kàu wiki Bân-lâm-gí pán-pún kî-si̍t bô-hoat-tō· ôan-chôan thoat-lî Tiong-bûn pán chûn-chāi, ì-sù sī kóng : iōng-chiá iōng Pe̍h-ōe-jī teh siá būn-chiuⁿ ê sî-chūn, hōan-sè sī iōng Pak-kiaⁿ-ōe ê su-ûi bô·-sek teh chìn-hêng. Gōa tùi chit-chióng ì-sù ê kái-tho̍k sī : chin-chōe Pe̍h-ōe-jī sú-iōng-chiá teh siá Tiong-bûn kah Bân-lâm-gí bûn ê sî-chūn, in siá-chok ê su-lō· lóng bô chha-pia̍t, lóng sī iōng Tiong-bûn ê gí-giân si̍p-kòan, m̄ sī iōng Bân-lâm-gí ê gí-giân si̍p-kòan. In-ūi án-ne ê gôan-in, hiān-tāi ê Bân-lâm-gî bûn bô hoat-tō· ôan-chôan thoat-lī Hôa-gí Tiong-bûn ê éng-hiáng, tian-tó, chit-chióng éng-hiáng lú-lâi-lú chhim. Hiong-káng ê kńg-tang-ōe to̍h m̄-sī án-ne, Tiong-bûn tùi in ê éng-hiáng chin-chió. Chóng-kóng chi̍t-kù, Hok-kiàn ê Bân-lâm-gí siū Phó·-thong-ōe éng-hiáng, ah Tâi-ôan ê Bân-lâm-gí mā kāng-khóan chia̍h-tio̍h Kok-gí ê khōng-thâu ( hû-á-chúi ), " tiòng-to̍k" chin-chhim .limkianhui 13:04, 19 Aug 2004 (UTC)


Lîm hiaⁿ lí kóng--ê góa lóng liáu-kái, put-jî-kò chit-má góa ê khùn-jiáu kan-na sī "hoan-e̍k bêng-sû" bô-kâng ê būn-tê niâ...--A-kun--a 04:11, 20 Aug 2004 (UTC)


Tō-tôaⁿ (Eng-bûn: guided missile?) kám m̄ sī 1 chióng "khah khiáu" ê hui-tôaⁿ? Bûn-chiuⁿ bô án-ne biô-siá, só·-í kám-kak hoe-hoe. Hôa-bûn pán ê interwiki lóng liân khì "missile" (hui-tôaⁿ). A-giâu 21:12, 4 Dec 2004 (UTC)

導彈, 一種威力真強的軍事武器,是倚靠本身的動力裝備飛行,由制導系統(導引系統)自動走揣目標,導彈的頭叫做戰鬥部(彈頭),會通囥普通的火藥核火藥抑是化學生物藥劑。

導彈的類別

siu-kái

其中,囥普通火藥的叫做常規導彈,囥核火藥的號做核導彈,導彈按照發射的目標會當分做地地導彈空地導彈地空導彈反艦導彈反坦克導彈反導彈的導彈;按照飛行的方式分做彈道導彈巡行導彈;閣會當按照用途分做戰略導彈戰術導彈

返回 "Hui-tôaⁿ" 頁面。