Ông Thiam-teng

(Tùi 王添灯 choán--lâi)

Ông Thiam-teng (王添灯; 1901 nî 6 goe̍h 24 – 1947 3 goe̍h 11 [sit-chong]), Tâi-oân-séng Séng-chham-gī-goân, Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ Chhú-lí Uí-oân-hoē soan-thoâⁿ-cho͘-tíuⁿ.

Ông Thiam-teng 1901 nî 6 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì tī Tâi-pak Sin-tiàm An-khiⁿ. Kong-ha̍k-hāu chhut-gia̍p liáu-āu khì Sin-tiàm Chng-ia̍h-tiûⁿ (庄役場) kang-chok. 1930 nî tam-jīm Tâi-oân Tē-hng-chu-ti Liân-bêng Tâi-pak Chi-pō͘ huh-chek-jîn. 1931 nî chhòng-lip Bûn-san Tê-hâng, keng-êng hui-siông sêng-kong, mā piàn-chó chèng-tī ê tiûⁿ-só͘. 1931 nî 4 goe̍h chhut-pán Tâi-oân Chhī-ke-chng-chèng Chī Si̍t-chè thó-lūn Tâi-oân tē-hng-chu-tī ê bûn-tê.

Chiong-chiàn liáu-āu, kè-siok tê-hio̍h ê seng-lí, tam-jīm Tê-hiō-kong-hoē lí-sū-tiúⁿ, mā tī chèng-toâⁿ kap sin-bûn-kài chin jia̍t-sim. 1946 nî tòng-soán Tâi-oân-séng chham-gī-goân, Tâi-pak kan-nā Ông Thiam-teng kap N̂g Tiâu-khîm 2 ê. I tī le Séng-chham-gī-hoē té-té 28 kang ê hoē-kî lāi-té, thê-chhut 13 kiāⁿ tan-tok thê-àn kap 5 kiāⁿ liân-hap thê-àn, hoat-giân 81 pái. Siòng chhut-miâ ê chit-sûn sī Tâi-oân Thn̂g-pau kap Peh-hiah Chia̍h A-phiàn.

Kok-bîn-tóng cha̍p-siū Tâi-oân liáu-āu, chhut-sán thn̂g ê Tâi-oân soah bé bô thn̂g? Ông Thiam-teng kap Lîm Ji̍t-ko chit-sûn [Chu-oân-huí-oân-huì chiap-siu Tâi-thn̂g ê 15 bàn tóng ê thn̂g ê hē-lō, Goân-lâi sī Tâi-oân Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ Kong-sú kā Tâi-thn̂g chiap-siū Ji̍t-bún ê 15 bàn tóng ê thn̂g thau ūn khì Tiong-kok thàn toā-chîⁿ. Ông Thiam-teng chit-sûn kóng "Tân Gî Tiúⁿ-koaⁿ chin koan-hoâi Tâi-oân-tông-pau khui-chhuì ha̍p-chhuì lóng-sī Tâi-oân tông-pau, chin put-hèng hiah ê cha̍p-siū Tâi-oân koan-sim ê sī Tâi-oân thn̂g-pau m̄ sī Tâi-oân tông-paú́."

Ông Thiam-teng kap Lîm Ji̍t-ko mā chit-sûn Bó͘-ek-kio̍k kap Choan-bē-kio̍k su-thun sò͘-chhiⁿ-bàn ê cha̍p-siu bu̍t-chu, Ông Thiam-teng mn̄g Choan-bē-kio̍k kio̍k-tiúⁿ Jīn Uî-kun "Lí chai-iáⁿ m̄ chai-iáⁿ Choan-bē-kiok pò-siāu 70 kong-kin a-phiàn ê tāi-chì?" Jīn Uî-kun kóng "Thiaⁿ-kóng sī khì hō͘ peh-hiah chiah khì." Ông Thiam-teng kóng goá chhiàⁿ choan-ka lâi chhì-giām, chèng-bêng a-phiàn sī khì hō͘ lâng chia̍h khì m̄ sī peh-hiah.

Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ hoat-seng liáu-āu i tan-jīm Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ Chhú-lí Uî-goân-hoē soaⁿ-thoâⁿ-cho͘-tíuⁿ, tuì Tân Gî Chèng-hú thê-chhut Chhú-lí-tâi-kong. 3 goeh 9 ji̍t poàⁿ-mî, hiàn-peng pau-uî Ông Thiam-teng ê chhù, kā i liah-cháu.

Kin-kù bok-kek-chiá ê hôe-ek, Ông Thiam-teng khì hō͘ hiàn-peng tē 4 thoân thoân-tiúⁿ Tiuⁿ Bo͘-thô phoà khì-iû lâi sio--sì.

Chām-goā liân-kiat

siu-kái