Thó-lūn:Chhân-eⁿ

(Tùi 田嬰 choán--lâi)
?田嬰
 
Sympetrum flaveolum
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Arthropoda
Kong: Insecta
Bo̍k: Odonata
A-bo̍k: Epiprocta
Ē-bo̍k: Anisoptera
Selys, 1800
Kho

田嬰蜻蛉目(Odonata)的昆蟲,有大蕊複眼,兩對長長透明的翼仔佮躼長的身軀. 田嬰的目睭不止仔利, 怹一般食蠓蟲、(蠓仔胡蠅)、尾蝶等等的細隻蟲,田嬰定佇水池仔、溪仔、湳地附近出現,怹袂叮人。

算起,田嬰的性命上短六個月,上長甚至有六~七冬久,Pang-bô͘:無出處這段時間大部份是幼蟲(雛蟲)的形,號做水蠍;怹踮水內掠其他無龍骨類(invertebrate)的蟲食,親像肚胿仔蠓仔蛆佮細尾仔,離開水的成蟲較大型的種有法度活四個月。

田嬰的目睭約略有三萬粒小眼(facet),有近三百六十度的視力,對掠空中的飛蟲有幫贊。

返回 "Chhân-eⁿ" 頁面。