Pang-chān:Kán-hòa-jī

(Tùi 簡化字 choán--lâi)

簡化字華語俗語講簡體字,是指中華人民共和國新加坡馬來西亞的標準書寫文字。這款文字是由傳統漢字簡化來的,傳統的字這馬華語反過來叫繁體字;毋過佇中華民國台灣)是叫做正體字。