Thó-lūn:Bí-chiu

新增話題
活躍討論串
(Tùi 美洲 choán--lâi)

美洲Siu-kái

美洲太平洋大西洋中間的大陸,一般分做北美洲南美洲,西印度的島嶼青地一般嘛包括在內,冰島因為歷史、文化的因素,無算在內。

歐洲國家稱呼美洲做"新大陸",美洲嘛號做西半球。

相關文章Siu-kái

返回 "Bí-chiu" 頁面。