Tn̂g-lâng

(Tùi 華人 choán--lâi)

Tn̂g-lâng (唐儂) kóng-ê sī î-bîn hái-gōa jî-chhiáⁿ kui-hòa gōa-kok kok-che̍k ê Tiong-kok-lâng kah in ê āu-tāi. Bân-lâm-lâng kap Kńg-chiu-lâng khah chia̍p-án-ne kóng. I ê khài-liām chham Hàn-jîn sio-siâng, lóng sī bûn-hòa siōng ê Tiong-kok-lâng. In tòa ê só͘-chāi chiū hō-chòe tn̂g-lâng-ke. Hiān-tāi khah chia̍p kóng Hôa-jîn (華人).