Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1655 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650 · 1651
1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658
1659 · 1660 · 1661 · 1662 · 1663 · 1664 · 1665 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái