Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1647 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1637 · 1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643
1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650
1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái