Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1640 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636
1637 · 1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643
1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái