Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1634 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 · 1630
1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637
1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643 · 1644 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái