Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1627 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621 · 1622 · 1623
1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 · 1630
1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái