Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1625 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621
1622 · 1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628
1629 · 1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái