Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1619 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1609 · 1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615
1616 · 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621 · 1622
1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái