Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1627 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621 · 1622 · 1623
1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 · 1630
1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái