Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1663 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659
1660 · 1661 · 1662 · 1663 · 1664 · 1665 · 1666
1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671 · 1672 · 1673 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái