Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1668 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1658 · 1659 · 1660 · 1661 · 1662 · 1663 · 1664
1665 · 1666 · 1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671
1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái