Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1666 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1656 · 1657 · 1658 · 1659 · 1660 · 1661 · 1662
1663 · 1664 · 1665 · 1666 · 1667 · 1668 · 1669
1670 · 1671 · 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái