Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1675 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1665 · 1666 · 1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671
1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678
1679 · 1680 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái