Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1682 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678
1679 · 1680 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685
1686 · 1687 · 1688 · 1689 · 1690 · 1691 · 1692 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái