Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1680 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1670 · 1671 · 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676
1677 · 1678 · 1679 · 1680 · 1681 · 1682 · 1683
1684 · 1685 · 1686 · 1687 · 1688 · 1689 · 1690 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái