Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1686 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1676 · 1677 · 1678 · 1679 · 1680 · 1681 · 1682
1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1687 · 1688 · 1689
1690 · 1691 · 1692 · 1693 · 1694 · 1695 · 1696 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái