Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1663 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659
1660 · 1661 · 1662 · 1663 · 1664 · 1665 · 1666
1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671 · 1672 · 1673 ...

Léng-he̍k Siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k Siu-kái

Hòa-ha̍k Siu-kái

I-ha̍k Siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k Siu-kái

Sò͘-ha̍k Siu-kái

Thian-bûn-ha̍k Siu-kái

Ki-su̍t Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái