Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1670 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1660 · 1661 · 1662 · 1663 · 1664 · 1665 · 1666
1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671 · 1672 · 1673
1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 · 1680 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái