Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1674 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1664 · 1665 · 1666 · 1667 · 1668 · 1669 · 1670
1671 · 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677
1678 · 1679 · 1680 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái