Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1678 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1668 · 1669 · 1670 · 1671 · 1672 · 1673 · 1674
1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 · 1680 · 1681
1682 · 1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1687 · 1688 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái