Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1688 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1678 · 1679 · 1680 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684
1685 · 1686 · 1687 · 1688 · 1689 · 1690 · 1691
1692 · 1693 · 1694 · 1695 · 1696 · 1697 · 1698 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái