Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1653 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649
1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656
1657 · 1658 · 1659 · 1660 · 1661 · 1662 · 1663 ...

Léng-he̍k siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k siu-kái

Hòa-ha̍k siu-kái

I-ha̍k siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k siu-kái

Sò͘-ha̍k siu-kái

Thian-bûn-ha̍k siu-kái

Ki-su̍t siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái