Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1646 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1636 · 1637 · 1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642
1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649
1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656 ...

Léng-he̍k Siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k Siu-kái

Hòa-ha̍k Siu-kái

I-ha̍k Siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k Siu-kái

Sò͘-ha̍k Siu-kái

Thian-bûn-ha̍k Siu-kái

Ki-su̍t Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái