Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1651 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1641 · 1642 · 1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647
1648 · 1649 · 1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654
1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659 · 1660 · 1661 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái