Bí-chiu ê goân-chū-bîn

Bí-chiu ê goân-chū-bînchêng-Columbus sî-tāi chiō tī Lâm Pak Bí-chiu seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Tī kin-á-ji̍t ê Bí-chiu, lóng-chóng ū 6 chheng gōa bān ê goân-chū-bîn.

Thôan-thóng-siōng, chiàu Se-iûⁿ lâng phì-jû Eng-gí ê kóng-hoat, ē-tàng chheng in sī Indian-lâng, che sī in-ūi Christopher Columbus lia̍h-kiò i khì kàu ê tāi-lio̍k sī Tang Ìn-tō͘ Kûn-tó.

Latin Bí-chiu, chin tōa-hūn ê jîn-kháu sī goân-chū-bîn kap Au-chiu-hē jîn-kûn saⁿ-lām ê cho̍k-kûn.

Siong-koan siu-kái