Christophorus Columbus

(Tùi Christopher Columbus choán--lâi)
"Columbus" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Columbus (khu-pia̍t-ia̍h).

Christophorus Columbus (1451 nî - 1506 nî 5 goe̍h 20 ji̍t) sī Genova ê hâng-hái-ka ia̍h thàm-hiám-ka, si̍t-bîn-chiá. I tī Se-pan-gâ lú-ông Isabel I ê chàn-chō͘ chi-hā hâng-hái hāⁿ-kòe Tāi-se-iûⁿ, hō Au-chiu-lâng têng-sin hoat-hiān Bí-chiu.

Christophorus Columbus