Bí-kok Hái-peng-tūi

Bí-kok Hái-peng-tūi (United States Marine Corps) sī Bí-kok Kun-tūi ê hun-ki, choan-kang kap Bí-kok Hái-kun chò-hóe si̍t-si lióng-chhe chok-chiàn. In sī Bí-kok Hông-bū Pō͘ ê 4-ê hun-ki chi it.