Bó͘-iûⁿ-chō (牡羊座) sī N̂g-tō cha̍p-jī seng-chō chi-chi̍t, tī Siang-hî-chō kap Kim-gû-chō chi-kan.

Bó͘-iûⁿ-chō
Aries
Aries
lio̍k-gí Ari
só͘-iú-keh Arietis
siōng-teng the Ram
chhek-keng 01h 46m 37.3761s03h 29m 42.4003s
chhek-ūi 31.2213154°–10.3632069°
ka-cho̍k Zodiac
bīn-chek 441 pêng-hong-tō͘ (39)
chú-iàu hêng-chheⁿ 4, 9
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
61
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 6
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 2
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2
siōng kng ê chheⁿ Hamal (2.01m)
siōng kīn ê chheⁿ Teegarden's Star (SO 0253+1652)
(12.58 ly, 3.86 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn
  • May Arietids
  • Autumn Arietids
  • Delta Arietids
  • Epsilon Arietids
  • Daytime-Arietids
  • Aries-Triangulids
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −60° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 12 goe̍h

Koh khoàⁿ siu-kái