Kim-gû-chō (金牛座) sī N̂g-tō cha̍p-jī seng-chō chi-chi̍t, tī Bó͘-iûⁿ-chō kap Siang-seⁿ-chō chi-kan.

Kim-gû-chō
Taurus
Taurus
lio̍k-gí Tau
só͘-iú-keh Tauri
siōng-teng the Bull
chhek-keng 4.9h
chhek-ūi 19°
ka-cho̍k Zodiac
siōng-hān NQ1
bīn-chek 797 pêng-hong-tō͘ (17)
chú-iàu hêng-chheⁿ 19
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
132
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 9 candidates
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 4
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 1
siōng kng ê chheⁿ Aldebaran (α Tau) (0.85m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 176
(30.72 ly, 9.42 pc)
Messier thian-thé 2
làu-sái-chheⁿ-kûn
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −65° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 1 goe̍h

Koh khoàⁿSiu-kái