N̂g-tō seng-chō

(Tùi N̂g-tō cha̍p-jī seng-chō choán--lâi)

N̂g-tō cha̍p-jī seng-chō (黃道十二星座) sī n̂g-tō (thài-iôngthiⁿ-kiû ê lō͘-sòaⁿ) téng-bīn ê 12-ê seng-chō, tī thian-bûn-ha̍k lāi-bīn sī chi̍t-khóan chō-piau hē-thóng.

Cha̍p-jī seng-chō ê hû-hō.

chiam-seng-ha̍k lāi-bīn, chia 12-ê seng-chō mā iōng-lâi siòng-miā, hō-chòe n̂g-tō cha̍p-jī kiong (黃道十二宮).

Cha̍p-jī seng-chōSiu-kái

Koh khoàⁿSiu-kái