It-lú-chō (乙女座) sī N̂g-tō cha̍p-jī seng-chō chi-chi̍t, tī Sai-á-chō kap Thian-pêng-chō chi-kan.

It-lú-chō
Virgo
Virgo
lio̍k-gí Vir
só͘-iú-keh Virginis
siōng-teng the Virgin
chhek-keng 13h
chhek-ūi −4°
ka-cho̍k Zodiac
siōng-hān SQ3
bīn-chek 1294 pêng-hong-tō͘ (2nd)
chú-iàu hêng-chheⁿ 9, 15
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
96
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 29
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 3
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 10
siōng kng ê chheⁿ Spica (α Vir) (0.98m)
siōng kīn ê chheⁿ Ross 128
(10.94 ly, 3.35 pc)
Messier thian-thé 11
làu-sái-chheⁿ-kûn Virginids
Mu Virginids
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +80° kàu −80° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 5 goe̍h

Koh khoàⁿ

siu-kái