Bo̍k-hu-chō (牧夫座) sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Bo̍k-hu-chō
Boötes
Boötes
lio̍k-gí Boo
só͘-iú-keh Boötis
siōng-teng The Herdsman
chhek-keng 13h 36.1m 15h 49.3m
chhek-ūi +7.36° – +55.1°
bīn-chek 907 pêng-hong-tō͘ (13th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 7, 15
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
59
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 10
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 3
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 3
siōng kng ê chheⁿ Arcturus (α Boo) (−0.04m)
siōng kīn ê chheⁿ Wolf 498
(17.71 ly, 5.43 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −50° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 6 goe̍h