Tōa-chôa-chō (大蛇座), mā thang kiò chò Serpens Chō, Chôa-chō (蛇座) ia̍h-sī Kū-chôa-chō (巨蛇座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Tōa-chôa-chō
Serpens
Serpens CaputSerpens Cauda
lio̍k-gí Ser
só͘-iú-keh Serpentis
siōng-teng the Snake
chhek-keng Serpens Caput: 15h 10.4m 16h 22.5m
Serpens Cauda: 17h 16.9m 18h 58.3m
chhek-ūi Serpens Caput: 25.66° – −03.72°
Serpens Cauda: 06.42° – −16.14°
ka-cho̍k Hercules
bīn-chek Serpens Caput: 428 sq. deg.
Serpens Cauda: 208 sq. deg.
Total: 637 pêng-hong-tō͘ (23rd)
chú-iàu hêng-chheⁿ 11
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
57
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 15
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 1
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2
siōng kng ê chheⁿ α Ser (Unukalhai) (2.63m)
siōng kīn ê chheⁿ GJ 1224
(24.60 ly, 7.54 pc)
Messier thian-thé 2
làu-sái-chheⁿ-kûn 0
keh-piah seng-chō Serpens Caput:
Hông-koan-chō
Bo̍k-hu-chō
It-lú-chō
Thian-pêng-chō
Ophiuchus Chō
Hercules Chō

Serpens Cauda:
Bā-hio̍h-chō
Ophiuchus Chō
Siā-chhiú-chō
Tún-pâi-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +80° kàu −80° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 7 goe̍h

Tōa-chôa-chō ē-sái pun chò chôa-thâu (Serpens Caput) kap chôa-bóe (Serpens Cauda) 2 ê pō͘-hūn.