Choâ-khián-hō

(Tùi Ophiuchus Chō choán--lâi)

Choâ-khián-hō (蛇遣座), mā thang kiò chò choâ-hu-chō (蛇夫座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Choâ-khián-hō
Ophiuchus
Ophiuchus
lio̍k-gí Oph
só͘-iú-keh Ophiuchi
siōng-teng the serpent-bearer
chhek-keng 17h
chhek-ūi −8°
ka-cho̍k Hercules
siōng-hān SQ3
bīn-chek 948 pêng-hong-tō͘ (11th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 10
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
65
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 15
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 5
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 11
siōng kng ê chheⁿ α Oph (Rasalhague) (2.08m)
siōng kīn ê chheⁿ Barnard's Star
(5.98 ly, 1.83 pc)
Messier thian-thé 7
làu-sái-chheⁿ-kûn Ophiuchids
Northern May Ophiuchids
Southern May Ophiuchids
Theta Ophiuchids
keh-piah seng-chō Hercules Chō
Tōa-chôa-chō
Thian-pêng-chō
Giat-á-chō
Siā-chhiú-chō
Bā-hio̍h-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +80° kàu −80° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 7 goe̍h