Tún-pâi-chō (盾牌座), mā thang kiò chò tún-chō, sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Tún-pâi-chō
Scutum
Scutum
lio̍k-gí Sct
só͘-iú-keh Scuti
siōng-teng the Shield
chhek-keng 18.7h
chhek-ūi −10°
ka-cho̍k Hercules
siōng-hān SQ4
bīn-chek 109 pêng-hong-tō͘ (84th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 2
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
7
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 1
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 0
siōng kng ê chheⁿ α Scuti (3.85m)
siōng kīn ê chheⁿ LHS 3398
(41.54 ly, 12.74 pc)
Messier thian-thé 2
làu-sái-chheⁿ-kûn June Scutids
keh-piah seng-chō Bā-hio̍h-chō
Siā-chhiú-chō
Tōa-chôa-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +80° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 8 goe̍h