Bông-kó͘-gí

Bông-kó͘ ê gí-giân, Tang-a êgí-giân
(Tùi Bông-kó͘-bûn choán--lâi)

Bông-kó͘-gí (ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ, Монгол хэл) sī Bông-kó͘-cho̍k ê lâng ê bú-gí.

Bông-kó͘-gí
 • монгол хэл
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
Hoat-im [ˈmɔ̙̃ɴɢɞ̜̆ɮ çe̝ɮ]
Goân-chū kok-ka Mongolian Plateau
Sú-iōng tē-khu All of Mongolia, Inner Mongolia, Buryatia, Kalmykia; parts of Irkutsk Oblast, Zabaykalsky Krai in Russia; parts of Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Xinjiang, Gansu and Qinghai provinces in China; Issyk-Kul Region in Kyrgyzstan
bú-gí sú-iōng-chiá 5.2 million (2005)[1]
Gí-hē
Mongolic
 • Bông-kó͘-gí
Chá-kî hêng-sek
Piau-chún-im
Khalkha (Mongolia)
Chakhar (China)
Hong-giân
Bûn-jī hē-thóng
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Koán-lí ki-kò͘
 • Mongolia:
 • State Language Council,[3]
 • China:
 • Council for Language and Literature Work[4]
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 mn
ISO 639-2 mon
ISO 639-3 monpau-hâm tāi-bé
Pau-hâm tāi-bé:
khk – Khalkha Mongolian
mvf – Peripheral Mongolian (part)
Glottolog mong1331
Linguasphere part of 44-BAA-b
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Chù-kái

siu-kái
 1. Estimate from Svantesson et al. (2005): 141.
 2. "China". Ethnologue. 
 3. "Törijn alban josny helnij tuhaj huul'". MongolianLaws.com. 2003-05-15. goân-loē-iông tī 2009-08-22 hőng khó͘-pih. 2009-03-27 khòaⁿ--ê.  The decisions of the council have to be ratified by the government.
 4. "Mongγul kele bičig-ün aǰil-un ǰöblel". See Sečenbaγatur et al. (2005): 204.