Bông-kó͘ tùi Jawa ê chhim-ji̍p

Bông-kó͘ tùi Jawa ê chhim-ji̍pKublai Khan chhōa-thâu ê Goân-tiâu (Bông-kó͘ Tè-kok chi̍t pō͘-hūn) chhim-ji̍p Jawa ê chiàn-sū. 1293 nî, Kublai Khan phài tōa tīn ê lām-tūi, tāi-iok 20,000 chì 30,000 ê peng-á kòe Jawa. Che chú-iàu sī beh phah chá-chêng kī-choat la̍p-kòng ê Singhasari kok-ông Kertanegara. Chóng-sī tè-bóe Bông-kó͘ chiàn si̍t-pāi.