Bûn-san-kūn (文山郡; ぶんさんぐん) sī Tâi-oânJi̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Bûn-san-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī Sin-tiàm-ke, koán-hat Chhim-kheⁿ-chng, Chio̍h-tēng-chng, Pîⁿ-nâ-chng kap chi̍t ê bô siat ke-chng ê Hoan-tē; nā tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Sin-pak-chhī ê Sin-tiàm-khu, Chhim-kheⁿ-khu, Chio̍h-tēng-khu, Pîⁿ-nâ-khu, U-lai-khu kap Tâi-pak-chhī ê Bûn-san-khu.

Bûn-san-kūn ê tē-tô͘